InspectAndGo

Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Welkom bij InspectAndGo!


 1. . Jouw relatie met InspectAndGo
  1. Als je gebruik maakt van InspectAndGo zijn de voorwaarden van toepassing als vastgelegd in dit document. Deze voorwaarden worden hierna aangeduid als: "Voorwaarden".
  2. InspectAndGo wordt in markt op exclusieve basis aangeboden door Aareon Nederland B.V., tevens handelend onder Aareon CRE (hierna: Aareon).
  3. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn voor gebruik van InspectAndGo ook van toepassing de voorwaarden die uiteengezet zijn in: "Algemene voorwaarden Aareon CRE". Deze zijn terug te vinden op www.aareoncre.nl.
  4. Deze Algemene Voorwaarden vormen een rechtsgeldige en bindende overeenkomst voor het gebruik van InspectAndGo.
  5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor gebruik van InspectAndGo en de Algemene Voorwaarden van Aareon CRE, prevaleert het bepaalde in de voorwaarden van InspectAndGo.

 2. . Aanvaarding van de Voorwaarden
  1. Om gebruik te kunnen maken van InspectAndGo, dien je eerst in te stemmen met de Voorwaarden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van InspectAndGo indien jij deze Voorwaarden niet aanvaardt.
  2. Jij aanvaardt de Voorwaarden door:
   (a) te klikken op een knop met 'accepteren' of 'aanvaarden' van de Voorwaarden, voor zover deze optie binnen InspectAndGo aan jou wordt verstrekt door middel van een gebruikersinterface.
   (b) door feitelijk gebruik te maken van InspectAndGo. In dat geval wordt jij geacht te begrijpen en te aanvaarden dat jij door het gebruik maken van InspectAndGo de voorwaarden aanvaardt vanaf dat moment.
  3. Het is niet toegestaan InspectAndGo te gebruiken indien jij nog niet de leeftijd hebt bereikt waarop jij een rechtsgeldige overeenkomst kan afsluiten.
  4. Voor jij verder gaat, dien jij een kopie van de Algemene Voorwaarden voor archiveringsdoeleinden te printen of op te slaan.

 3. . Dienstverlening van InspectAndGo
  1. InspectAndGo wordt voortdurend verbeterd en/of aangepast om de best mogelijke kwaliteit aan haar gebruikers te leveren. Hiermee stem jij er mee in dat de vorm en aard van InspectAndGo van tijd tot tijd kan veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke aankondiging.

 4. . Gebruik van InspectAndGo
  1. Teneinde toegang te krijgen tot InspectAndGo, kan gevraagd worden om informatie over jezelf (zoals identificatie of contactgegevens) te verschaffen. Jij bevestigt hierbij dat alle registratie- informatie die jij aan InspectAndGo verstrekt altijd volledig, correct en actueel is.
  2. Jij stemt er mee in InspectAndGo alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan uit hoofde van:
   (a) de Voorwaarden en
   (b) de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen aanvaarde gebruiken of richtlijnen.
  3. Jij stemt er mee in geen toegang te verkrijgen (of een poging daartoe te doen) tot InspectAndGo anders dan door de interface die InspectAndGo jou ter beschikking stelt.
  4. Jij stemt er mee in geen activiteiten te ondernemen die InspectAndGo (of de servers en netwerken die zijn verbonden met InspectAndGo) verstoren, hacken of onderbreken.
  5. Jij stemt er mee in dat alleen jij (en dat Aareon geen enkele verantwoordelijkheid heeft jegens jouw of enige derde) verantwoordelijk bent voor iedere inbreuk op verplichtingen zoals vastgelegd in de Voorwaarden en voor alle gevolgen daarvan (daaronder begrepen verlies of schade die Aareon hierdoor zou kunnen lijden).
  6. Jij zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan jij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik of actie die strafbaar is of onrechtmatig jegens Aareon en/of derden.
  7. Jij zal op geen enkele wijze InspectAndGo gebruiken om anderen te belasten, te misbruiken, lastig te vallen, te achtervolgen, te bedreigen of op een andere wijze de rechten van anderen te schenden.

 5. . Gebruik van additionele Communicatiediensten
  1. InspectAndGo kan op termijn bulletin board services, chat area's, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten. Deze zijn ontworpen om jouw (nog meer) in staat te stellen te communiceren met je mede InspectAndGo gebruikers. Je stemt er mee in tijdens het gebruik van deze diensten:
   a) niet anderen (derden) te schande te maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van dezen (zoals rechten op privacy en publiciteit) te schenden.
   b) het publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie te vermijden.
   c) een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten niet te beperken of remmen.
   d) geen gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst te schenden.
   e) niet te oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
   f) niet te handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
  2. Aareon is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Aareon behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen.
  3. Aareon behoudt het recht om naar Aareon's eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

 6. . Tarieven en Betalingen
  1. Voor InspectAndGo betaal je een bedrag waarmee je een bundel van credits aanschaft. Met deze credits kun je jouw inspecties inplannen en uitvoeren. Een aangeschafte bundel kun je tot 12 maanden na aanschaf gebruiken. Betaling moet altijd vooraf geschieden.
  2. Als de gebruikstermijn verstreken is en jouw betaling is niet ontvangen ontvang je een herinnering. Totdat de betaling is ontvangen is, kan je alleen nog reeds geplande inspecties uitvoeren. Indien betaling uitblijft, kun je InspectAndGo niet meer openen en na 60 dagen worden de bestanden vernietigd.
  3. Indien jij de samenwerking met InspectAndGo beëindigd, zullen je bestanden nog 60 dagen blijven bewaard waarna ze vernietigd worden.
  4. Alle tarieven zijn in Euro's en exclusief btw en andere heffingen, belastingen en rechten die worden opgelegd door een autoriteit.
  5. De gangbare tarieven voor het gebruik van InspectAndGo staan vermeld op www.InspectAndGo.nl.
  6. Aareon heeft het recht facturen elektronisch (per E-mail of online) aan jou ter beschikking te stellen. Er zullen geen papieren facturen gestuurd worden.
  7. Indien jij betalingen verricht op een wijze die kosten met zich mee brengen voor Aareon (bijvoorbeeld middels creditcard) is Aareon gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
  8. Vooruitbetaalde bedragen voor het gebruik van InspectAndGo worden niet door Aareon gerestitueerd. Over een vooruitbetaling of voorschot is Aareon geen rente verschuldigd.

 7. . Jouw toegangscodes en beveiliging van jouw account
  1. Jij stemt er mee in en begrijpt dat jij verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van de toegangscodes horende bij het account dat jij gebruikt om met InspectAndGo te werken, en jij zult deze toegangscodes geheim houden.
  2. Bovendien stem jij er mee in dat jij als enige ten opzichte van InspectAndGo verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die uit hoofde van jouw account plaatsvinden.
  3. Indien jij je bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van jouw toegangscodes of van jouw account, stel jij Aareon hiervan onmiddellijk op de hoogte via: info@InspectAndGo.nl.

 8. . Privacy en jouw persoonsgegevens
  1. Voor informatie betreffende het beleid van Aareon ten aanzien van persoonsgegevens raden we je aan InspectAndGo's privacyrichtlijnen te lezen op www.InspectAndGo.nl.
  2. Jij stemt in met het gebruik van jouw gegevens in overeenstemming met InspectAndGo's privacyrichtlijnen.

 9. . Content die geplaatst wordt in InspectAndGo
  1. Jij begrijpt dat alle informatie (zoals bijvoorbeeld gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe jij al dan niet gedeeltelijk toegang hebt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is. Deze informatie wordt hierna aangeduid als: "Content".
  2. Jij bent je er van bewust dat Content die jou binnen InspectAndGo wordt aangeboden beschermd kan zijn door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan degenen die de Content in InspectAndGo hebben geplaatst. Het is jou alleen toegestaan (geheel, of gedeeltelijk) de Content te wijzigen, verhuren, leasen, uit te lenen, verkopen, verspreiden, of daarvan afgeleide werken te maken met toestemming van de eigenaar.
  3. Het is niet toegestaan content als kinderpornografie of andere strafbare pornografie te plaatsen.
  4. Jij zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van InspectAndGo en/of derden kunnen beschadigen.
  5. Jij zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden.
  6. Jij stemt er mee in dat jij als enige verantwoordelijk bent (en dat Aareon geen enkele verantwoordelijkheid draagt jegens jou of derden) voor Content die jij plaatst of deelt in InspectAndGo (daaronder begrepen verliezen of schade die Aareon als gevolg daarvan kan lijden).

 10. . Eigendomsrechten
  1. Jij bevestigt hierbij en stemt er mee in dat alle rechten van de applicatie toekomen aan Aareon, daaronder begrepen alle rechten van intellectueel eigendom. (of deze nu wel of niet zijn ingeschreven, en waar dan ook zulke rechten kunnen bestaan).
  2. Tenzij en voor zover anders schriftelijk met Aareon overeengekomen, geven deze Voorwaarden geen enkel gebruiksrecht op de handelsnaam, merk, logo, domeinnaam InspectAndGo.
  3. Indien door middel van een schriftelijke overeenkomst met Aareon expliciet het recht is verkregen om de in 10.2 genoemde onderscheidingstekens te gebruiken, dan stem jij er mee in dat zulk gebruik van deze tekens zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden, en gebruiksrichtlijnen van Aareon inzake merken en onderscheidingstekens die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast.
  4. Aareon bevestigt hierdoor en stemt er mee in van jou (of van jouw licentiegevers) geen enkel recht te hebben verkregen onder deze Voorwaarden op of met betrekking tot Content die jij verschaft, post, verzendt of afbeeldt op of via InspectAndGo, en evenmin enig recht op intellectuele eigendomsrechten die in die Content vervat zijn (of deze nu wel of niet zijn ingeschreven, en waar dan ook zulke rechten kunnen bestaan). Tenzij en voor zover jij anders schriftelijk met Aareon bent overeengekomen, stem jij er mee in dat jij als enige verantwoordelijk bent om deze rechten te beschermen of af te dwingen en dat Aareon hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.
  5. Jij stemt er mee in eigendomsaanduidingen (zoals auteursrecht- of merkaanduidingen) die aan InspectAndGo verbonden zijn of daarin vervat, niet te zullen verwijderen, onleesbaar maken of te veranderen.

 11. . Licentie van InspectAndGo
  1. Aareon verleent een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie tot gebruik van InspectAndGo. De licentie wordt uitsluitend verstrekt om jou in staat te stellen van InspectAndGo gebruik te maken, op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden.
  2. Tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, of Aareon jou dit schriftelijk heeft bericht, is het jou niet toegestaan (en jij zult evenmin een ander toestaan dit te doen) de Software - of enig gedeelte daarvan - te kopiëren, wijzigen, reverse engineeren, decompileren of op andere wijze de broncode daarvan te achterhalen, of daarvan afgeleide
  3. Tenzij en voor zover Aareon jou daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, is het niet toegestaan de rechten met betrekking tot de Software over te dragen, noch daarop een sublicentie te verstrekken, noch daarop zekerheid te vestigen, noch jouw gebruiksrechten op de Software op andere wijze geheel of gedeeltelijk over te dragen.

 12. . Software-updates
  1. Aareon kan van tijd tot tijd automatisch updates van InspectAndGo downloaden en installeren. Deze updates zijn bedoeld om de kwaliteit te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen worden geïmplementeerd in de vorm van bugfixes, verbeterde functionaliteit, nieuwe modules en compleet nieuwe versies. Jij stemt er mee in zulke updates te ontvangen (en geeft Aareon toestemming deze aan jou te leveren) als onderdeel van het gebruik dat jij maakt van InspectAndGo.

 13. . Beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik van InspectAndGo
  1. Deze Voorwaarden blijven van toepassing tot ze door jou of Aareon zijn beëindigd zoals hierna uiteen gezet.
  2. Indien jij de overeenkomst voor het gebruik van InspectAndGo wilt beëindigen kan jij dit doen door:
   a) Aareon daarover op ieder moment te berichten en
   b) het account voor InspectAndGo wat jij gebruikt niet te verlengen. Jouw opzegging dient te worden gemaild aan: info@InspectAndGo.nl.
  3. Aareon kan op ieder moment de overeenkomst met jou beëindigen indien:
   a) jij inbreuk maakt op een bepaling in de Voorwaarden (of hebt gehandeld op een wijze die duidelijk aantoont dat jij niet van plan bent of niet in staat bent om het bepaalde in de Voorwaarden na te komen); of
   b) (Aareon wettelijk vereist is dit te doen (bijvoorbeeld indien het verlenen van Diensten aan jou onrechtmatig is of wordt); of
   c) Aareon bezig is met het stopzetten van het verlenen van de Diensten aan gebruikers in het land waar jij domicilie houdt of waarvandaan jij InspectAndGo gebruikt; of
   d) het verlenen van de Diensten door Aareon aan jou - naar mening van Aareon - niet langer commercieel haalbaar is.
  4. Het eindigen van deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor alle rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die jij en Aareon hebben genoten, of waaraan jij en Aareon onderworpen zijn geweest (of die in de tijd dat de Voorwaarden van kracht waren, zijn ontstaan) of waarover is bepaald dat ze voor onbepaalde tijd voortduren, en het bepaalde in Artikel 17.5 blijft voor onbepaalde tijd van toepassing op zulke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

 14. . Uitsluiting van Garanties
  1. InspectAndGo wordt "as is" verleend en Aareon verstrekt jou geen enkele garantie.
  2. In het bijzonder garandeert Aareon niet dat:
   a) jouw gebruik van de Diensten aan jouw vereisten voldoet,
   b) jouw gebruik van de Diensten altijd zonder onderbreking, tijdig en foutenvrij zal plaatsvinden,
   c) informatie die jij verkrijgt als gevolg van jouw gebruik van de Diensten juist en betrouwbaar zal zijn.
  3. Tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn er geen bijzondere voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing op InspectAndGo (daaronder begrepen impliciete voorwaarden zoals betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel, of overeenstemming met de beschrijving).

 15. . Beperking van aansprakelijkheid
  1. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Aareon voor verliezen die onder het toepasselijk recht wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt, beperken.
  2. Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 13.1, zijn Aareon , noch haar Dochter- en Geaffilieerde ondernemingen, noch haar licentiegevers jegens jouw aansprakelijk voor:
   a) enige indirecte of gevolgschade die jij kan lijden. Daaronder is begrepen enig winstverlies (of deze nu direct of indirect is gemaakt) verlies van goodwill of zakelijke reputatie, of enig verlies van gegevens dat jij lijdt;
   b) (enig verlies of enige schade die door jou kan worden geleden als gevolg van:
   (i) veranderingen in InspectAndGo, of het permanent of tijdelijk staken van de Dienstverlening (of van onderdelen van de Dienstverlening);
   (ii) het verwijderen, beschadigen, of falen van het opslaan van enige Content of andere communicatiegegevens bewaard of verzonden door of via het gebruik dat jij maakt van InspectAndGo;
   (iii) het door jou niet verschaffen van de juiste accountinformatie aan InspectAndGo;
   (iv) het door jou niet veilig en vertrouwelijk bewaren van jouw toegangscode of accountgegevens;
  3. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid van Aareon jegens jou zoals beschreven in Artikel 15.2 zijn van toepassing of Aareon nu wel of niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke verliezen.

 16. . Aanpassingen aan Voorwaarden
  1. Aareon mag de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer aanpassingen worden gedaan, zal Aareon een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar stellen via www.InspectAndGo.nl.
  2. Jij begrijpt en stemt er mee in dat indien jij van de Diensten gebruik maakt na de datum waarop de Algemene Voorwaarden zijn veranderd, Aareon dit gebruik zal aanmerken als aanvaarding van de aangepaste Algemene Voorwaarden.

 17. . Algemene juridische voorwaarden
  1. De Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen jou en Aareon en zijn van toepassing op jouw gebruik van InspectAndGo, en komen in de plaats van alle eerdere afspraken tussen jou en InspectAndGo met betrekking tot de Diensten.
  2. Jij stemt er mee in dat Aareon jou, per e-mail, gewone post, of via vermelding op een website berichten over InspectAndGo - daaronder begrepen over aanpassingen van de Voorwaarden - kan sturen.
  3. Jij stemt er mee in dat Aareon indien geen bepaalde rechten of rechtsmiddelen vervat in de Voorwaarden (of die Aareon onder het toepasselijke recht toekomen) niet inroept, dit niet kan worden beschouwd als het afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en dat deze nog steeds ter beschikking van Aareon staan.
  4. Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, dan wordt die bepaling uit deze Voorwaarden verwijderd zonder de rechtsgeldigheid van de rest van de Voorwaarden aan te tasten. De overblijvende bepalingen blijven van kracht en afdwingbaar.
  5. Op deze Voorwaarden en op jouw relatie met Aareon is Nederlands recht van toepassing. Jij en Aareon komen overeen dat alle juridische kwesties voortvloeiende uit deze Voorwaarden uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Niettegenstaande het voorgaande, komen jij en Aareon overeen dat het Aareon ook is toegestaan om bepaalde
  6. rechtsmiddelen in te stellen door het vragen van een voorlopige voorziening (of een gelijkwaardige soort van dringende juridische voorziening) in welke jurisdictie ook.

Privacyverklaring
InspectAndGo hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die jou een geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de InspectAndGo Website en de InspectAndGo App. Het betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van InspectAndGo maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van jouw persoonsgegevens
InspectAndGo verzamelt persoonsgegevens, zoals jouw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. InspectAndGo verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor jou.

Er is ook informatie over jouw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door InspectAndGo. Deze informatie kan bevatten: jouw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen. Deze informatie wordt gebruikt door InspectAndGo om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van InspectAndGo.

Onthoud dat als je persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via InspectAndGo, deze informatie verzamelt en gebruikt kan worden door anderen. Noot: InspectAndGo leest geen privé online communicaties.

Gebruik persoonsgegevens
InspectAndGo verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om InspectAndGo te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. InspectAndGo gebruikt ook jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn voor abonnees en gebruikers van InspectAndGo. InspectAndGo kan ook contact met je opnemen via enquêtes om je mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. InspectAndGo verkoopt, noch verhuurt klantenlijsten aan derden. InspectAndGo mag anonieme gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistische analyses uit te voeren. Het is verboden voor derden om jouw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze service te verstrekken aan InspectAndGo, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van de informatie. InspectAndGo gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet. InspectAndGo zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op InspectAndGo;
b) om de rechten of eigendom van InspectAndGo te beschermen en verdedigen;
c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van InspectAndGo, of het het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door InspectAndGo op jouw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat jouw de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Webserver in te lichten dat jij bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als jij InspectAndGo pagina's individualiseert, of je registreert bij een InspectAndGo site of service, zal de cookie InspectAndGo helpen bepaalde informatie over jouw te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer jij terugkeert naar dezelfde InspectAndGo Website, zal de informatie die jij reeds hebt opgegeven worden teruggehaald, zodat jij makkelijk de op jouw afgestemde InspectAndGo kenmerken kunt gebruiken. Jij hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar jij kunt meestal de instellingen van de browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als jij daar voorkeur aan geeft. Als jij kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van InspectAndGo services of Websites die jij bezoekt.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van InspectAndGo, kan de situatie zich voordoen waarbij overdracht van (onderdelen van) de onderneming plaatsvindt. In dat geval zullen bij een dergelijke overdracht ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval informeren over de overdracht van gegevens.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens
InspectAndGo stelt jouw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. InspectAndGo stelt de persoonsgegevens die jij aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL)-beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen verklaring
InspectAndGo zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. InspectAndGo raadt jou aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe InspectAndGo jouw informatie beschermt.

Contactinformatie
InspectAndGo heet jouw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als jij van mening bent dat InspectAndGo niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kun jij contact opnemen met InspectAndGo via info@InspectAndGo.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.